معاونت آموزشی- دانشجویان و دانش آموختگان داخل و خارج
آیین نامه های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• آیین نامه های ثبت نام و پذیرش  

• آیین نامه های دانشجویان و دانش آموختگان داخل و خارج  

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.2576.2363.fa
برگشت به اصل مطلب