معاونت آموزشی- کارشناسان
مستندات ، آیین نامه ها و دستورالعملها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستورالعملهای اداری و استخدامی  

آیین نامه های مالی ، اداری و استخدامی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.2579.2372.fa
برگشت به اصل مطلب