معاونت آموزشی- دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری
جشنواره شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبهشت ماه سال 1392 برگزار خواهد شد.

 

  حیطه های جشنواره:

  1-2) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

  2-2) روشها و تکنیکهای آموزشی

  3-2) سنجش ، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

  4-2) مرجعیت ، رهبری و مدیریت آموزشی

  5-2) مشاوره و راهنمایی

  6-2) فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

  7-2) تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای آموزشی

  8-2) مواد آموزشی

  9-2) سایر حیطه ها

 

  زمانبندی انتخاب فرآیندهای مطلوب دانشگاهی ، ارسال و داوری فرآیندها و اجراء جشنواره:

  1-7) فرآیندهای دانشگاهی براساس محورها و حیطه های مشروحه توسط کمیته علمی جشنواره دانشگاهی از تاریخ 1/9/91الی 15/10/91 بررسی و انتخاب می گردد.

  2-7) بارگذاری فرآیندهای مطلوب دانشگاهی از 16/10/91الی 25/10/91 در سامانه دبیرخانه دائمی کشوری جشنواره آموزشی شهید مطهری در مرکز امور هیات علمی انجام می گیرد.

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.5841.8234.fa
برگشت به اصل مطلب