معاونت آموزشی- اداره فارغ التحصیلان و امور مشمولین
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  شرح وظایف اداره دانش‌آموختگان و مشمولین

  اهم وظایف:

  عملکرد اداره دانش آموختگان

  

  1- بررسی پرونده و رفع نواقص و فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان اعم از روزانه وشبانه وکلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی-کارشناسی –کارشناسی ناپیوسته -کارشناسی ارشد – تخصصی بالینی)در سیستم سما و سپس سیستم انتقال به پرتال دانش اموختگان وزرات وتائید فارغ التحصیلی جهت رویت وتاییدتوسط کارشناس مرکز خدمات اموزشی وزرات سپس بهره برداری لازم توسط مراجع ذیصلاح ازجمله اداره طرح نیروی انسانی واداره صدور پروانه ..................

  2- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان رشته های پروانه دار به مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان (واحد صدور پروانه ها وزارتخانه در حال حاضر از طریق پرتال فارغ التحصیلان اقدام می نماید)

  3- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته به مراکز و موسسات درخواست کننده برای استخدام بصورت محرمانه (فرم شماره 14)

  4- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته برای شرکت در آزمون ها بصورت محرمانه (فرم شماره 15)

  5- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموخته با ذکر معدل جهت طرح تبیین و ارتقاء شغلی

  6- صدور گواهی موقت تحصیلی.

  7- صدور تاییدیه تحصیلی وتایید مدارک دانش آموختگان بصورت محرمانه.

  8- صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی از طریق سیستم پرتال دانش آموختگان

  9- تحویل دانشنامه و ریزنمرات به دانش آموخته

  10- بررسی پرونده و مدارک فارغ التحصیل جهت صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی

  11-بررسی تعهدات و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی ،( دانشنامه و ریزنمرات) .

  12- محاسبه دقیق و برآورد مالی تعهدات دانش آموخته درصورت خرید تعهدات اموزش رایگان

  13-صدور دانشنامه و ریزنمرات المثنی

  14-صدور گواهی موقت المثنی-

  15-صدور گواهی فراغت از تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون مقاطع بالاترو وارد نمودن اطلاعات شرکت کنندگان در پرتال مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع

  16- صدور گواهی برای شرکت در آزمونهای مقاطع بالاتر وآزمونهای استخدامی

  17-تائید وارسال مدارک تحصیلی و ریزنمرات دانش آموخته و صدور گواهی فراغت از تحصیل به مراکز خارج از کشور آموختگان در تمام مقاطع تحصیلی

  . 18- اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان مرد به سازمان وظیفه عمومی ناجا

  19-بررسی و اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه.

  20—استعلام رتبه برای دانش اموختگان رشته های تخصصی از دبیرخانه های مرتبط در وزراتخانه

  21-اعلام رتبه و معدل به بنیاد ملی نخبگان

  22-دریافت فرم تسویه حساب صندوق رفاه از سایت صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی وزارت متبوع.

  23-صدور نمرات ارتقاءدرخصوص دانش آموختگان تخصصی بالینی

  24-درخواست اعلام طول دوره دستیاری از دانشگاهها جهت احتساب مدت تعهدات آموزش رایگان دانش آموخته برای اخذ دانشنامه وریز نمرات مقطع دکتری عمومی پزشکی

  25-اعلام طول مدت دوره دستیاری به دانشگاههای درخواست کننده

  26-مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعلام منطقه پذیرفته شده دانش آموخته(فرم شماره2)

  27-مکاتبه درخصوص نیاز و یا عدم نیاز به وجود خدمتی دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد کشور

  28-پاسخ به استعلام های اداره کل فارغ التحصیلان وزارتخانه وسایر مراکز وموسسات آموزش عالی داخل کشور

  29- -پاسخ به استعلام های دفتر امور حقوقی وزارتخانه در رابطه با حقوق و مزایای دریافتی متخصصین

  30- ارسال دانشنامه به دانشکده ها جهت امضا ءو تائید رئیس دانشکده

  31-ارسال دانشنامه ها به دفتر ریاست دانشگاه جهت امضا ء رئیس محترم دانشگاه

  32-صدور گواهی دوره دستیاری تخصصی بالینی به منظور بهره مندی از سنوات بازنشستگی

  33-مکاتبه با دانشکده ها جهت رفع نقص احتمالی پرونده دانش آموخته مکاتبه با دانشکده ها جهت اصلاح ریزنمرات مخدوش

  34- مکاتبه با دانشگاه محل تعهد دانش آموخته جهت اعلام استفاده از ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت به منظور بررسی اتمام تعهدات دانش آموخته

  35- مکاتبه با اداره بورسهاو اداره تعهدات مرکز خدمات آموزشی وزارت جهت استفاده و یا عدم استفاده از ارز دولتی در زمان تحصیل جهت بررسی تعهدات دانش آموخته

  36- ارسال گواهی فراغت از تحصیل ، ریزنمرات و دانشنامه به مرکز خدمات آموزشی وزارت جهت افرادی که با سپردن وثیقه شخصی خواهان دریافت مدرک تحصیلی خود میباشند(با دریافت نامه از مرکز ذکر شده)

  37-ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات به دانشگاههای بورس کننده دانش آموخته

  38- ارسال گواهی فراغت از تحصیل و معدل جهت دانش آموختگان بورسیه ارتش و سپاه

  39- نگهداری کلیه دانشنامه های صادره در بایگانی اداره دانش آموختگان

  40-بررسی و ارسال آئین نامه ها و دستورالعمل های واصله از مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دانشکده های تابعه دانشگاه و مکاتبات لازم به منظور حل و فصل برخی از ابهامات مطروحه

  41- نظارت بر اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات آموزشی دانش آموختگان در دانشکده ها و واحدهای تابعه

  42- تهیه و تنظیم دانشنامه جدید جهت دانش آموخته با مشخصات شناسنامه ای تغییر یافته جدید

  43-ارائه گواهی دوره های کارآموزی و کارورزی به فارغ التحصیلان رشته پزشکی واجد شرایط

  44- ارائه گواهی ساعات عملی و نظری رشته های غیر پزشکی به دانش آموخته واجد شرایط0

  45- انجام کلیه امور مربوط به صدور فرم شماره 12 جهت تأیید مدرک تحصیلی دانش آموختگان و متقاضیان ادامه تحصیل در مرکز آموزشی خارج از کشور

  44- صدور تاییدیه تحصیلی به نظام پزشکی

  45- ارسال ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر و یا سایر مقاطع تحصیلی دانشگاههای علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد ، دانشگاههای وزارت علوم و سایر موسسات آموزش عالی داخل کشور و تایید مجدد و انجام سایر مکاتبات لازم و پاسخ به استعلام ها طبق مقررات و دستور العمل ها

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.835.1841.fa
برگشت به اصل مطلب