بیمارستان امدادی ابهر- کلینیک تخصصی
برنامه ویزیت پزشکان متخصص در کلینیک امام سجاد (ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه پزشکان کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی امام سجاد (ع) ابهر
برنامه پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی اردیبهشت ماه سال 97 نوبت صبح

ایام هفته تاریخ ارتوپد سنجش شنوایی  نوزاد رادیولوژی نوروسرجری ارولوژی ENT چشم اعصاب و روان مغزو اعصاب طب فیزیک عفونی
شنبه 1 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
یکشنبه 2 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر موذنی  دکتر محمدی
دوشنبه 3 خانم نوروزی دکتر فارسیانی دکتر علوی  دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
سه شنبه 4 خانم نوروزی دکتر موذنی  دکتر عالیان  دکتر دست برهان دکتر روضاتی 
چهارشنبه 5 خانم نوروزی دکتر بیهقی دکتر روضاتی  دکتر علیزاده 
پنج شنبه 6 خانم نوروزی دکتر شهریاری
جمعه 7
شنبه 8 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر جعفری دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
یکشنبه 9 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر جعفری دکتر موذنی 
دوشنبه 10 خانم نوروزی دکتر فارسیانی دکتر علوی  دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
سه شنبه 11 خانم نوروزی دکتر موذنی  دکتر عالیان  دکتر روضاتی 
چهارشنبه 12
پنج شنبه 13 خانم نوروزی دکتر شهریاری
جمعه 14
شنبه 15 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر دست برهان  دکتر علیزاده 
یکشنبه 16 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر جعفری دکتر موذنی 
دوشنبه 17 خانم نوروزی دکتر فارسیانی دکتر علوی  دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
سه شنبه 18 خانم نوروزی دکتر موذنی  دکتر عالیان  دکتر دست برهان دکتر روضاتی 
چهارشنبه 19 خانم نوروزی دکتر بیهقی دکتر محمدی دکتر روضاتی  دکتر علیزاده 
پنج شنبه 20 خانم نوروزی
جمعه 21
شنبه 22 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
یکشنبه 23 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر جعفری دکتر موذنی  دکتر محمدی
دوشنبه 24 خانم نوروزی دکتر فارسیانی دکتر علوی  دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
سه شنبه 25 خانم نوروزی دکتر موذنی  دکتر عالیان  دکتر دست برهان دکتر محمدی دکتر روضاتی 
چهارشنبه 26 خانم نوروزی دکتر بیهقی دکتر محمدی دکتر روضاتی  دکتر علیزاده 
پنج شنبه 27 خانم نوروزی
جمعه 28
شنبه 29 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر دست برهان دکتر علیزاده 
یکشنبه 30 دکتر نفیسی  خانم نوروزی دکتر موذنی  دکتر محمدی
دوشنبه 31 خانم نوروزی دکتر فارسیانی دکتر علوی  دکتر دست برهان دکتر علیزاده 

 برنامه پزشکان متخصص کلینیک تخصصی امدادی ابهرنوبت عصر اردیبهشت 97
ایام هفته تاریخ نورو سرجری ارولوژی عفونی انکو لوژی داخلی اعصاب وروان طب فیزیک چشم ارتوپد مغز و اعصاب سونوگرافی
شنبه 1 دکتر فارسیانی دکتر علیزاده دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی
یکشنبه 2 دکتر موذنی دکتر فارسیانی دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی دکتر محمدی
دوشنبه 3 دکتر علیزاده دکتر سلیمانی دکتر ملکی 
سه شنبه 4 دکتر موذنی دکتر وحید دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر روضاتی
چهارشنبه 5 دکتر علیزاده دکتر بیهقی  دکتر دست برهان دکتر شهریاری
پنج شنبه 6
جمعه 7
شنبه 8 دکتر فارسیانی دکتر علیزاده دکتر ملکی  دکتر نفیسی
یکشنبه 9 دکتر موذنی دکتر فارسیانی دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر نفیسی
دوشنبه 10 دکتر علیزاده دکتر سلیمانی دکتر ملکی 
سه شنبه 11 دکتر موذنی دکتر وحید دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر روضاتی
چهارشنبه 12
پنج شنبه 13
جمعه 14
شنبه 15 دکتر فارسیانی دکتر علیزاده دکتر ملکی  دکتر نفیسی
یکشنبه 16 دکتر موذنی دکتر فارسیانی دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی
دوشنبه 17 دکتر علیزاده دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر شهریاری
سه شنبه 18 دکتر موذنی دکتر وحید  دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر روضاتی دکتر شهریاری 
چهارشنبه 19 دکتر علیزاده دکتر بیهقی  دکتر دست برهان دکتر محمدی
پنج شنبه 20
جمعه 21
شنبه 22 دکتر فارسیانی دکتر علیزاده دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی
یکشنبه 23 دکتر موذنی دکتر فارسیانی دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی دکتر محمدی
دوشنبه 24 دکتر علیزاده دکتر سلیمانی دکتر ملکی 
سه شنبه 25 دکتر موذنی دکتر وحید  دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر روضاتی
چهارشنبه 26 دکتر علیزاده دکتر بیهقی  دکتر دست برهان دکتر محمدی
پنج شنبه 27
جمعه 28
شنبه 29 دکتر فارسیانی دکتر علیزاده دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی
یکشنبه 30 دکتر موذنی دکتر فارسیانی دکتر سلیمانی دکتر ملکی  دکتر دست برهان دکتر نفیسی دکتر محمدی
دوشنبه 31 دکتر علیزاده دکتر سلیمانی دکتر ملکی 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.11116.23652.fa
برگشت به اصل مطلب