بیمارستان امدادی ابهر- شیمی درمانی(انکولوژی)
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۰ | 

  نام بخش : شیمی درمانی

  شماره تماس (داخلی) : 229

  تاریخ افتتاح : -

  رئیس بخش – تخصص و عنوان علمی :  دکتر رجبی وحید -فوق تخصص خون و انکولوژی
 

   سرپرستار : خانم مریم رزاقی

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.14816.32621.fa
برگشت به اصل مطلب