بیمارستان امدادی ابهر- واحد حراست
واحد حراست

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام واحد : حراست

  شماره تماس (داخلی) : 312

  نام مسئول واحد : ناصر محبی

  مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

  سابقه کار : 22 سال

  عنوان پست : مسئول دفتر حراست

AWT IMAGE

  اهم فعالیت هایی که در این واحد انجام می شود :

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5136.6057.fa
برگشت به اصل مطلب