بیمارستان امدادی ابهر- واحد صیانت از ارزشهای اسلامی
صیانت از ارزشهای اسلامی و اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام واحد : صیانت از ارزشهای فرهنگی و اسلامی

  شماره تماس (داخلی) : 242

  نام مسئول واحد برادران :

  عنوان پست : ضابط

 نام مسئول واحد خواهران : حاجیه معصومه حدادی

  مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

  سابقه کار : 22 سال

  عنوان پست : ضابط

AWT IMAGE

  شرح وظایف رابطین صیانت فرهنگی و اسلامی: 

  •   نظارت بر موارد مندرج در منشور رفتار حرفه ای و مسائل پیرامون آن از جمله رعایت پوشش اسلامی تعیین شده در شرع مقدس اسلام در محیط کار و سرویس های ایاب و ذهاب و پاویون های دانشجویی و کارکنان
  •   در صورت مشاهده موارد ناقص منشور ، ارایه گزارش مستند  طبق برنامه تنظیمی هر هفته یکبار  به دفتر ریاست مرکز
  •   ارائه هرگونه نظر ، پیشنهاد و انتقاد در رابطه با طرح مذکور به مدیریت بیمارستان
  •   شرکت فعال در جلسات کمیته صیانت فرهنگی
  •   ارائه پیشنهاد برگزاری برنامه های فرهنگی
  •   دعوت از شخصیتهای فرهنگی جهت حضور در مراسم مرکز 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5137.6058.fa
برگشت به اصل مطلب