بیمارستان امدادی ابهر- دفتر رسیدگی به شکایات
راهنمای رسیدگی به شکایات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روش و گردش کار رسیدگی به شکایات در بیمارستان امدادی ابهر AWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5161.6878.fa
برگشت به اصل مطلب