بیمارستان امدادی ابهر- استنشاق بخارات/دود
آموزش همگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5555.7024.fa
برگشت به اصل مطلب