بیمارستان امدادی ابهر- راهنمای صدور گواهی ولادت
راهنمای روند کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای صدور گواهی ولادت AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5607.7140.fa
برگشت به اصل مطلب