بیمارستان امدادی ابهر- دفتر بهبود کیفیت
تعریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی

  حاکمیت بالینی محور لایحه ای است که در اواخر دهه 1990 ارائه شد .این لایحه چارچوبی برای حمایت از تشکیلات محلی نظام سلامت انگلستان بود ، که این تشکیلات مسئولیت قانونی ارتقای کیفیت را بر عهده داشت .حاکمیت بالینی فرصت درک و آموختن روشهای ایجا گسترش اجزای مورد نیاز برای ارائه مراقبت با کیفیت را بر ارمغان می آورد . پیشتر این مقوله و این عناصر، نامحسوس تر از آن تلقی می شدند که جدی انگاشته شوند، یا برای بهبودشان تلاش شود. AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5608.7199.fa
برگشت به اصل مطلب