بیمارستان امدادی ابهر- مدیریت خطر(ریسک)
تعریف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  مدیریت خطر (Risk Management)

  مدیریت خطا از دو جزء تشکیل شده است : محدود کردن وقوع حوادث ناگوار و از آنجایی که این امر هرگز به طور کامل محقق نخواهند شد شناختن سیستم هایی که تحمل پذیری بیش تری در برابر بروز حوادث ناگوار داشته باشند.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5614.7208.fa
برگشت به اصل مطلب