بیمارستان امدادی ابهر- مشارکت عمومی بیماران
تعریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  تکریم بیمار و همراهان

مشتری مداری، افزایش رقابت، تغییرات سریع فن آوری و جهانی شدن مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند و آن را از جهان پیشین متمایز کرده اند؛ به گونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان رقابتی جدید زندگی کرد. AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5615.7210.fa
برگشت به اصل مطلب