بیمارستان امدادی ابهر- آموزش همگانی
آموزش همگانی به بیماران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

غلبه بر دیابت        ....       ادامه

انتخاب درست مواد غذایی  ....  ادامه

تغذیه صحیح رمز سلامتی  .... -تغذیه صحیح  .... ادامه تغذیه صحیح

فیبر غذایی و نقش آن در سلامتی

راهنمایی خرید مواد غذایی

پیشگیری از سرطان

نقش نوشیدنی ها در سلامتی .... ادامه

کاهش وزن

تغذیه و کاهش فشار خون. 

فشار خون   ....   ادامه

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5648.26135.fa
برگشت به اصل مطلب