بیمارستان امدادی ابهر- زلزله
آموزش همگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • نکات ایمنی در خصوص زلزله AWT IMAGE
  • توصیه های ایمنی  در برابر وقوع زلزله برای والدین AWT IMAGE
  • توصیه های ایمنی در برابر وقوع زلزله برای معلمان AWT IMAGE
  • آموزش کودکان در برابر وقوع زلزله AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5678.7294.fa
برگشت به اصل مطلب