بیمارستان امدادی ابهر- پزشک خانواده
راهنمایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر

مرکز هدایت و راهنمائی

5244269(0242)

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5741.7556.fa
برگشت به اصل مطلب