بیمارستان امدادی ابهر- اقدامات انجام یافته در بیمارستان امدادی
گزارش اقدامات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اقدامات انجام یافته در مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر در راستای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری (سطح 2 و 3 ) AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5780.7610.fa
برگشت به اصل مطلب