معاونت بهداشت- ایراپن
ایراپن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۱ | 

چک لیست پایش ایرپن
بروشور چگونگی جمع اوری نمونه تست فیت
پمفلت سرطان روده بزرگ
فلش کارت سرطان روده بزرگ

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.12548.27712.fa
برگشت به اصل مطلب