معاونت بهداشت- ایراپن
دستورالعمل ومحتوای ایراپن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/3 | 

مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز/ مراقب سلامت)  جدید
مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل آموزشی بهورز/ مراقب سلامت)   جدید
مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما)   جدید
مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک)   جدید

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.12548.28578.fa
برگشت به اصل مطلب