معاونت بهداشت- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 در این راستا حوزه معاونت بهداشت دانشگاه از طریق مراقبت های اولیه بهداشتی که از دور افتاده ترین روستاها و با استقرار خانه های بهداشت آغاز و تا بیمارستانهای تخصصی ادامه داشته و توسط یک نظام ارجاع پشتیبانی می شود ارائه خدمت می نماید .

  این خدمات شامل آموزش بهداشت همگانی ، مراقبت های کودکان ، جوانان ، مادران ، سالمندان ، کارگران ، بهداشت محیط ، بهبود تغذیه ، پیشگیری و مراقبت از بیماریها ، پیشگیری از حوادث و سوانح ، بهداشت روان ، امور دارویی و بهداشت دهان و دندان بوده که بر اصول برابری ، عدالت ، مشارکت جامعه و هماهنگی بین بخشی استوار می باشد و توسط کارکنان بهداشتی دوره دیده و ماهر ارائه می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.1815.1159.fa
برگشت به اصل مطلب