معاونت بهداشت- برنامه های بازآموزی بهورزان وکاردانان
نیازسنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۱۵ | 
برگذاری آزمون نیاز سنجی  آموزشی بهورزان وکاردانان استان 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.5715.14432.fa
برگشت به اصل مطلب