معاونت بهداشت- نیازسنجی آموزشی
نیازسنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/3 | 

AWT IMAGE
نرم افزار:
     نیاز سنجی خانه های بهداشت،مرکز سلامت،نیاز سنجی شهرستان (خانه بهداشت)،(مرکز سلامت)
     NET FRAME WORK 4.5

مطالب:
   برنامه نیاز سنجی سلامت جامعه(شیوه نامه اجرایی)

طرح درس:
       قسمت اول 
                          پایش وارزیابی
                          مبانی نیاز سنجی
                          مهارت های ارتباطی
       قسمت دوم
                         مهارت های ترغیب سازی
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.5849.30732.fa
برگشت به اصل مطلب