معاونت بهداشت- نیازسنجی آموزشی
دستوالعمل ها وبرنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

            AWT IMAGE   دستوالعمل کشوری نیازسنجی

            AWT IMAGE   اولویت های بهداشتی استان

            AWT IMAGE   اولویت های بهداشتی شهرستان

            AWT IMAGE   برنامه های عملیاتی دو اولویت استانی

            AWT IMAGE   دستورالعمل پزشک خانواده وآموزش سلامت

            AWT IMAGE   فرم ثبت فعالیت های آموزشی

            AWT IMAGE   فرم های آماری (1و2)

            AWT IMAGE   فرم ثبت طراحی واجرایی مداخله برمبنای حل مسئله

            AWT IMAGE   گزارش عملکرد

            AWT IMAGE   شاخص های برنامه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.5849.7743.fa
برگشت به اصل مطلب