معاونت بهداشت- مداخلات آموزشی
مداخلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

            AWT IMAGE

AWT IMAGE  دستورالعمل کمیته آموزش سلامت

AWT IMAGE  اعضای کمیته

AWT IMAGE  فرم ارزشیابی ساختاری کارگاههای آموزشی 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.5858.7749.fa
برگشت به اصل مطلب