معاونت بهداشت- گارگاهها
جلسات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | 

جهت دانلود فایل ها این صفحه را با مرورگز fire fox بازنموده سپس دستور ذخیزه روی مطلب مورد نظررااجرا نمایید. 

کارگاه تهویه جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای(power point)

کارگاه قانون کار ۱۳۹۳

فایل های طب کار 95

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.6765.9401.fa
برگشت به اصل مطلب