معاونت بهداشت- سوانح وحوادث
چهارشنبه سوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | 

         AWT IMAGE

AWT IMAGEچهارشنبه سوری(پمفلت)

AWT IMAGEنکات ایمنی درچهارشنبه سوری

AWT IMAGEآموزش کمکهای اولیه درحوادث ناشی ازآخرین چهارشنبه سال 

AWT IMAGE چهار شنبه سوری ایمن(بروشور)
AWT IMAGEدستور العمل پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال

AWT IMAGE راهنمای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

AWT IMAGE فیلم آموزشی

AWT IMAGE چهارشنبه سوری(پوستر)

 

 

                                                           برنامه پیشگیری از سوانح و حوداث در منزل

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7569.11819.fa
برگشت به اصل مطلب