معاونت بهداشت- سوانح وحوادث
مسمومیت با گاز منوکسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۰ | 
پمفلت
پوستر
استفاده ایمن از گاز طبیعی
پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7569.42427.fa
برگشت به اصل مطلب