معاونت بهداشت- سلامت کودکان
گروه سلامت خانواده وجمعیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | 

AWT IMAGE

دستورالعمل تکمیل فرم ثبت در پرونده خانوار

اساسنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

فرم های ثبت کودک سالم و مانا و نمودار رشد

مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیر پزشک)

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کمتر از 8 سال (WBC) _ پزشک

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کمتر از 8 سال (WBC) _ غیر پزشک 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7644.12375.fa
برگشت به اصل مطلب