معاونت بهداشت- چک لیست
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چک لیست 15/04/92

چک لیست 15/08/92

چک لیست خود مراقبتی

چک لیست وزارتی پایش ستاد شهرستان   جدید

دستورالعمل چک لیست وزارتی پایش ستاد شهرستان  جدید

فرم ثبت دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه - سال تحصیلی .......  8/4/93

همکاران محترم مدارس:

خواهشمند است فرم مذکور راتکثیر وبه کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی که درآنجا معاینات دانش آموزان بدو ورود انجام می گیرد ارسال نمایید.تاطبق فرم ، مشخصات دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه جهت پیگیری بعدی ثبت گردد.

چک لیستهای اداره جوانان  29/7/93

چک لیست های جدید پایش از محیط   10/4/94

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7671.10639.fa
برگشت به اصل مطلب