معاونت بهداشت- برنامه ها ودستورالعمل ها
نرم افزار استخراج ستاره های مدارس مروج سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/15 | 

نرم افزار  JMS      جدید 95/8/26

جهت استخراج تعداد ستاره های مدارس مروج سلامت به منظور تحویل لوح مدارس مروج

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7673.15781.fa
برگشت به اصل مطلب