معاونت بهداشت- برنامه ها ودستورالعمل ها
بسته های خدمت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شناسنامه سلامت جوانان                                             

خدمات سلامت سطح اول

بسته خدمتی غیر پزشک جوانان                                     

بسته خدمتی پزشک جوانان

مراقبتهای رده سنی 18 تا 29 سال- غیرپزشک                   

مراقبتهای رده سنی 18 تا 29 سال- پزشک

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت، برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 18 سال، ویژه پزشک

راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت، برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 18 سال، ویژه غیرپزشک

جدول ارزیابی سلامت جوانان

نرم افزار جوان     (راهنما تکمیل نرم افزار جوان)

نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات سلامت نوجوانان و مدارس    94/12/20

فرم مراقبت دوره ای سلامت گروه سنی 6 تا 18 سال- دختر  94/12/20

فرم مراقبت دوره ای سلامت گروه سنی 6 تا 18 سال- پسر    94/12/20

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7673.22146.fa
برگشت به اصل مطلب