معاونت بهداشت- برنامه ها ودستورالعمل ها
شپش سر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستورالعمل آموزشی ،اجرایی بازنگری شده پدیکلوزیس  25/8/92

*****************************************************

ارتقای بهداشت فردی دانش آموزان درزمینه پیشگیری ودرمان آلودگی به شپش ویژه آموزگاران

دستورالعمل مراقبت وپیشگیری ازآلودگی به پدیکوزیس

پدیکولوز (ویژه کارکنان)

طرح مبارزه با آلودگی به پدیکولوز در مدارس ابتدایی کشور سال 90-91

چگونه به شپش سر مبتلا می شویم ( ویژه دانش آموز)

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7673.7382.fa
برگشت به اصل مطلب