معاونت بهداشت- برنامه ها ودستورالعمل ها
مروج سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لطفا" فایل مربوط به شهرستان خود را دانلود نموده وپس از مطالعه دقیق دستورالعمل نسبت به تکمیل آن وسپس ارسال به معاونت اقدام نمایید  15/04/92

سرفصل های موضوعات آموزشی پیشنهادی درمدارس 23/12/91

چک لیست ممیزی خارجی 11/11/91

جهت دانلود فایل مدارس مروج سلامت ازاین قسمت دانلود نمایید.

فرم اطلاعات ساختار ی مدارس18/8/91

دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران

مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران(ویژه مجریان)

مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران(سیاست گذاران)

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7673.7700.fa
برگشت به اصل مطلب