معاونت بهداشت- تالاسمی
گروه مراقبت از بیماریها وآزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | 

AWT IMAGE

لیست خون کنترل های دارای تاییدیه از آزمایشگاه مرجع سلامت

خون گیری وعوامل مداخله گر در آزمون های آزمایشگاهی در آن

تهیه اسمیر

اصول انجام وتضمین کیفیت آزمایشگاههای غربالگری تالاسمی

برنامه کشوری پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7692.12083.fa
برگشت به اصل مطلب