معاونت پشتیبانی- کمیته تجهیز
کمیته تجهیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
    

AWT IMAGE

     

اعضای کمیته تجهیز دانشکده:

1 - مهرداد حمیدی
2 - مهران محسنی
3 - فرامرز دوبختی
4 - مهدی احدی برزکی
5 - کبری رستمی زاده
6 - فاطمه الهیان
7 - علیرضا یزدی نژاد
8 - مهدیه انوش

9-سیدعباس میرزایی
10- علی رمضانی
11 - شهره محبی
12- علیرضا نعمانی

13- مریم نوبرانی

14- محمدرضااسکندری


 نشانی مطلب در وبگاه معاونت پشتیبانی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=77.2523.3350.fa
برگشت به اصل مطلب