آمار- تعاریف و مفاهیم آماری
تعاریف و ماهیم آماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/10 | 

واژه و تعاریف

واژگان آماری

نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://zums.ac.ir/find.php?item=8.13679.29128.fa
برگشت به اصل مطلب