نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- اخبار
کمیته عفاف و حجاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

جلسه کمیته عفاف و حجاب تیر ماه 93

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.2337.14475.fa
برگشت به اصل مطلب