نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- اخبار
لیالی قدر ( شب 19)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

لیالی قدر ( شب 19)

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.2337.14548.fa
برگشت به اصل مطلب