نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری-  دیدار با کودکان بی‌سرپرست
دیدار دانشجویان با کودکان بی‌سرپرست

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دیدار دانشجویان با کودکان بی‌سرپرست
اسفند 90

    
AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE
 

AWT IMAGE


AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5833.7721.fa
برگشت به اصل مطلب