نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- سخن روز
امام حسن عسگری(ع)

بازیابی تصاویر و رنگ‌هانشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5925.10471.fa
برگشت به اصل مطلب