نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- نشان از بی‌نشانان
مهر فقط یک واژه نیست...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای ما مهر تنها یک واژه نیست، تنها بوی ماه مدرسه هم نیست، تنها یادمان نمی آورد دیری در این سرزمین جشنی برای مهر برپا بوده و اسمش هم هر چه می خواهد باشد. برای ما یادی است از یاران سفر کرده مان که هر چه روزها پشت سر هم می گذرند دلمان برایشان تنگ تر می شود.
AWT IMAGE

مهر برایمان یاد یک هفته است به بلندای تمام عمرمان به بلندای سختی تک تک ثانیه هامان که تنها به یاد شهدا سپری شد و هر چه چشمانمان خیس اشک دوریشان می شد تپش های دلمان را به گوش می شنیدیم که ضجه می زند برای وصال اما…. اما هنوز آخر حرف هایم و حرف آخرم شده ….
آری مهر برای ما بوی دفاع می دهد بوی دفاعی از نوع مقدسش، بوی ایستادگی و سربلندی بوی عزم های راسخ، بوی ایثار و شهادت و بوی عطر امامی به والایی خمینی کبیر…

منبع: www.asr-entezar.ir


نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5927.7974.fa
برگشت به اصل مطلب