نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- نشان از بی‌نشانان
شیخ ابوالعباس جوالیقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

در احوال شیخ ابوالعباس جوالیقی نوشته اند که :

   وی در آغاز مردی جوال باف بود، روزی به وقت عصر، با شاگرد خود، حساب جوالهای خویش می کرد و یکی از آنها در آن میان ناپدید می نمود. اما چون به نماز مشغول شد، ناگهان به خاطرش آمد که آن جوال را به چه کسی داده است. پس از اتمام نماز، شاگرد خود را از وضع جوال گم شده آگاه ساخت. شگرد گفت: استاد، نماز میگزاردی یا پی جوال می گشتی؟

شیخ از سخن شاگرد به خود آمد و دست از دنیا کشید و به تهذیب خویش همت گذاشت، تا آنکه آخرالامر در زمره اولیا الله در آمد و به آن پایه رفیع نایل گشت. 

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5927.8017.fa
برگشت به اصل مطلب