نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- احکام دانشجویی
احکام روزه و نماز دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پرسش: اساتید و دانشجویان در صورتی که کمتر از ده روز در محل تحصیل و خوابگاه می مانند،تکلیف نماز و روزه شان چیست؟AWT IMAGE
امام خمینی: نماز شکسته است و روزه شان صحیح نیست.


AWT IMAGE   AWT IMAGE  AWT IMAGE  AWT IMAGE
آیات عظام بهجت، فاضل، صافی، نوری: اساتید و دانشجویان اگر در کمتر از ده روز حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و این وضعیت تا مدتی ادامه داشته باشد به طوری که نزد عرف سفر کار آنان شمرده شود نماز ایشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه ایشان صحیح است
تبصره 1: آیت الله صافی مدت لازم برای صدق شغل سفر را حداقل چهارماه رفت و آمد می داند.
تبصره 2: تمامی دانشجویان و اساتید مذکور، هرگاه بیش از ده روز در وطن خود بمانند، در اولین مسافرت به محل درس و تدریس،باید نماز را شکسته بخوانند و روزه نگیرند. اما پس از رفت و برگشت میان وطن و محل تحصیل، بهوظیفه خود مانند کثیر السفر عمل کنند و نماز را کامل بخوانند و روزه را بگیرند.
 تبصره 3: به فتوای آیت الله بهجت ، سفر اول با طی مسیر هشت فرسخ،تحقق می یابد. از این رو اگر فاصله محل تحصیل محل درس و تدریس از وطن، بیش از هشت فرسخ باشد، در همان اولین مسافرت نیز نمازشان در محل تحصیل ،کامل و روزه صحیح است..


AWT IMAGE
آیت الله تبریزی: دانشجو اگر در مدت کمتر از ده روز بین وطن و دانشگاه رفت و آمد کند ،باید احتیاط کند، یعنی نماز را تمام و شکسته بخواند و اگر روزه گرفت، صحیح است و قضا ندارد. استاد اگر هر هفته برای تدریس به حد مسافت شرعی مسافرت می‌کند -چنانچه مدت تدریس، دوماه یا زیادتر باشد- باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد.
تبصره: با توجه به اینکه آیت الله تبریزی در این مسئله احتیاط واجب دارند،مقلدان ایشان می تونند در این مسئله به فتوای مرجع تقلید مساوی و یا اعلم بعدی رجوع کنند و نمازشان را تمام بخوانند و روزه بگیرند.


AWT IMAGE
آیت الله سیستانی: اگر زمان تحصیل و تدریس اساتید و دانشجویان حداقل دو سال ادامه داشته باشد و در آنجا مستقر شوند ( اگرچه در هفته دو شبانه روز کامل باشد و به آنان مسافر گفته نشود) آنجا  در حکم وطن است و باید نمازشان را در محل تحصیل تمام بخوانند و روزه را بگیرند
اگر اساتید و دانشجویان در هفته حداقل سه روز بیش از مسافت شرعی رفت و آمد کنند و یا در سفر باشند و این برنامه برای مدتی (به طور مثال شش ماه در یک سال و یا حداقل سه ماه در چند سال تحصیلی ) ادامه یابد، کثیرالسفر محسوب می شوند و نماز ایشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه شان صحیح است .
تبصره 1 : در هر دو صورت اگر در ماه اول قصد اقامت ده روز نکنند باید احتیاط نمایند یعنی نمازشان را هم تمام و هم شکسته بخوانند و روزه را هم بگیرند و هم قضا نمایند.
تبصره 2: با توجه به اینکه آیت الله سیستانی رجوع به مرجع تقلید مساوی را جایز می داند، مقلدان ایشان می توانند در این مساله به مرجع مساوی دیگر مراجعه کنند که نماز  را کامل و روزه را صحیح می داندAWT IMAGE
آیت الله خامنه ای : اساتید و دانشجویان بورسیه و مامور به تحصیل اگر در کمتر از ده روز حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند ،نماز آنان تمام و روزه شان صحیح است؛ اما دیگر دانشجویان نمازشان شکسته و روزه آنها صحیح نیست.
تبصره: با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای در مسئله رجوع به مرجع مساوی احتیاط واجب دارند ، دانشجویان می توانند در این مسئله به مرج8ع تقلید مساوی دیگر مراجعه کنند ( به شرط اینکه مرجع تقلید جدید )رجوع به مراجع مساوی را جایز دانسته باشد و نماز دانشجوی مسافر را تمام و روزه او را صحیح بداند(مانند آیت الله بهجت)AWT IMAGE
آیت الله مکارم : اساتید و دانشجویان اگر برای مدت قابل ملاحظه ای _مثلا یک سال یا بیشتر_ در محل تحصیل یا تدریس بمانند ، آن محل در حکم وطن و نماز و روزه شان تمام می باشد و ماندن ده روز پی در پی شرط نیست
 کسانی که همه روزه یا حداقل سه روز در هفته به محل تحصیل یا تدریس می روند یعنی صبح به محل تحصیل یا تدریس می روند و عصر باز میگردند و این کار مدتی ادامه می یابد ، کثیر السفر محسوب می شوند و نماز و روزه شان در آن محل و به هنگام رفت و برگشت ، تمام است.


AWT IMAGE
آیت الله وحید:
اگر در هفته حداقل چهار روز بین وطن و دانشگاه رفت و آمد کند و این کار برای مدت یک سال یا بیشتر ادامه یابد ، آنجا در حکم وطن است و نماز در آنجا تمام و روزه صحیح است و در بین راه باید احتیاط کند ؛ یعنی نماز را تمام و شکشته بخواند و روزه بگیرد و قضای آنرا نیز به جا آورد و اگر رفت و آمد سه روز باشد ، در این مورد نیز باید احتیاط کند.

 منبع: دفتر همه مراجع
توضیح المسایل همه مراجع

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.6060.7991.fa
برگشت به اصل مطلب