نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- سخنان کلیدی
خدا بهتر میداند؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برای دانلود بر روی صلوات زیر کلیک فرمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.7436.11477.fa
برگشت به اصل مطلب