مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- واحد خدمات
واحد خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

مسئول واحد خدمات
  نام و نام خانوادگی : حسین مهدیون تحصیلات : کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGE

33023355 - 024 و 33023255 - 024


  فعالیت ها و سوابق اجرایی:

  شرح وظایف مسئول واحد خدمات :

  1. تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک یا شیفت کاری آنها .

  2. تعیین ساعات کشیک یا شیفت کاری امور خدماتی .

  3. نظارت بر نحوه کار امور خدمتگزاران و هماهنگی در بین آنها .

  4. نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها – از قبیل تامین روشنایی سوخت – تلفن و غیره .

  5. هماهنگی های لازم با شرکتهای خدماتی و تاسیساتی و غیره طرف قرار داد با مرکز .

  6. نظارت بر حسن انجام کار متصدیان تلفن خانه .

  7. نظارت و کنترل بر امور نقلیه و اجرای سیاستهای تعیین شده بر امور موتوری .

  8. نظ ا رت وکنترل بر امور آشپزخانه .

  9. همکاری و هماهنگی لازم با واحد حراست در خصوص نگهبانان و انتظامات .

  10. نظارت در برآورد هزینه های تعمیر تاسیساتی – ساختمانی و وسایط نقلیه و غیره …

  11. کنترل حضور وغیاب کارکنان تحت پوشش وصدور گواهی کارکرد ماهانه نیروهای قراردادی وشرکتی تحت پوشش وارائه به مسئولین ذیربط .

  12. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .

  13. شرکت در دوره های آموزشی تخصصی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی درصورت لزوم .

  14. انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق نظر وارجاع مقام مافوق .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.11088.23020.fa
برگشت به اصل مطلب