مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- معاون پشتیبانی مرکز
معاون پشتیبانی مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

❁ ❁ ❁ ❁ ❁
 
معاون  پشتیبانی
  نام و نام خانوادگی : کیانوش کفشچی  تحصیلات :            
پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

024-

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.14075.30352.fa
برگشت به اصل مطلب