مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- معاون آموزشی مرکز
معاونت آموزشی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

معاون آموزشی
               نام و نام خانوادگی : دکتر   بیژن قبادیان               تحصیلات : فوق تخصص غدد (عضو هیات علمی)
پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGE

33023252 - 024

آشنایی با اهداف معاونت آموزشی مرکز

در رابطه با هیات علمی شاغل

  • نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی بخش ها

  • نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیات علمی در بخشهای آموزشی

  • نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخشهای مختلف

  • فعالیتهای آموزشی بخش بالینی شامل موارد زیر است :

  – راند بخش

  – گزارش صبحگاهی

  – تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان، کارورزان و دستیاران

  – برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها

  – آموزش سرپایی در درمانگاهها ، اتاق عمل و ....

  – ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی ، و رفتاری

  – طرح سئوالات و حضور در جلسات امتحانی

  • نظارت تنظیم زمانبندی و شرکت در کارگاههای آموزشی

  • نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی

  • نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانسهای علمی

  • نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بخش و اعضای هیات علمی ( بخشی از آن توسط دانشجو ، کارورز بصورت محرمانه انجام می گیرد )

  • ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تایپ مقالات ، تهیه اسلاید ، آنالیز آماری طرحهای تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرحهای تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری

  در رابطه با روسای بخش

  • تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی ( کمیته نظارت بر آموزش و پژوهش )

  • شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستانهای دانشگاه و جهت هماهنگی در امر آموزش

  • ارتباط و هماهنگی با سایر قسمتهای بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و ....

  تجهیزات آموزشی

  • تشکیل کمیته مدارک پزشکی و نظارت بر کیفیت نگهداری مدارک

  • تنظیم طرحهای مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

  • نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه های بیمارستان

  • تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاسهای درس

  • تجهیز پاویونهای دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذایی

    

  در رابطه با آموزش گیرندگان

  ( فلو ، دستیار ، کارورز ، دانشجو)

  • کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها

  • هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروههای آموزش بر اساس ظرفیت بخشهای آموزشی بیمارستان

  • معرفی آموزش گیرندگان به بخشهای آموزشی بیمارستان

  • نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخشهای آموزشی بصورت تئوری و عملی

  • نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره اموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام شروع بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی

  • نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخشها

  • نظارت بر ارائه امور رفاهی آموزش گیرندگان در بیمارستانها

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3227.3233.fa
برگشت به اصل مطلب