مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- دفتر سوپروایزری
سوپروایزر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                          AWT IMAGE                                                        AWT IMAGE       

❁ ❁ ❁ ❁ ❁                                                    ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

سوپروایزر بالینی سوپروایزر بالینی
 نام و نام خانوادگی : شهلا انصاری تحصیلات : کارشناس پرستاری نام و نام خانوادگی : فاطمه میری تحصیلات : کارشناس پرستاری
پست الکترونیکی : پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGE

33023299 و33023211 - 024

   شرح وظایف سرپرست پرستاری ( سوپروایزر)

   1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

  2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی

  3- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحد های ذیربط با همکاری سایر مسئولین

  4- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

  5- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ،دانشجویان ،مدد جویان ،بیماران

  6- بر نامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

  7 - تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان ، سرویس گیرندگان ، عملکرد

  و … , واحد های ذیربط

  8-ایجاد هما ه نگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

  9- تشخیص نیاز ها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان ، مددجویان /

  بیماران، محیط و ) و اقدام جهت حل آنها

  10- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها در واحد ها و شیفتهای مختلف

  11- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

  12- شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای مؤثرتر

  13- شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشیابی

  ، رفاهی ، توان بخشی و )

  14- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها (تامین نیروی انسانی ،تجهیزات و امکانات و .)

  15- هماهنگی در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی و

  16- نظارت و کنترل مستمربررفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعایت مقررات اداری/ رعایت ضوابط کاری،اخلاقی و )

  17- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار

  مناسب (چک لیست و … )

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3248.3298.fa
برگشت به اصل مطلب