معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی- گزارش نهایی
گزارش نهایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE مراحل ارائه گزارش نهایی به شورای پژوهشی

  

AWT IMAGE فصل بندی پایان نامه

    

AWT IMAGE سوگند نامه

  

AWT IMAGE طرح روی جلد

  

AWT IMAGE نحوه نگارش چکیده

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=95.2889.2864.fa
برگشت به اصل مطلب